ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း(၁/၂၀၁၇)

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း(၁/၂၀၁၇)

ရယူရန်။ 2nd hluttaw a yae paw(1-2017) all

2018-08-30T17:36:29+00:00