ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး(၄)နေရာအတွက် ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

လျှောက်လွှာပုံစံအား Download ယူရန်

2020-06-17T10:06:17+00:00