ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့သော ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့်အဆိုများ

ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့သော ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့်အဆိုများ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး အဆို၊ မေးခွန်းများ http://www.kachinstate.hluttaw.mm/sections/section-4/

ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့သော ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့်အဆိုများ 2019-01-25T13:56:31+00:00

ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့သော ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း၊ အဆိုနှင့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများ

ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့သော ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း၊ အဆိုနှင့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး အဆို၊ မေးခွန်းများ http://www.kachinstate.hluttaw.mm/sections/section-4/

ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့သော ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း၊ အဆိုနှင့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများ 2019-01-22T16:13:10+00:00

ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ပထမပုံမှန်နှင့်ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့သော ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း၊ အဆိုနှင့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများ

ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ပထမပုံမှန်နှင့်ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့သော ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း၊ အဆိုနှင့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများ ပထမပုံမှန်နှင့်ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့သော မေးခွန်း၊ အဆိုများ http://www.kachinstate.hluttaw.mm/sections/section-4/  

ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ပထမပုံမှန်နှင့်ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့သော ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း၊ အဆိုနှင့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများ 2019-01-22T13:49:59+00:00