ကော်မတီ/ကော်မရှင်

ကော်မတီ/ကော်မရှင် 2018-01-29T22:22:15+00:00

လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၃ ၊ ပုဒ်မ ၂၄ တို့အရ လွှတ်တော်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အပ်နှင်းထား သော ဥပဒေပြုရေး၊ တိုင်းရင်းသားများအရေးတို့အပြင် လိုအပ်ပါက အခြားရေးရာကိစ္စရပ်များကို လေ့လာတင်ပြနိုင်စေရေးအတွက် လွှတ်တော်ကော်မတီများကို သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များဖြင့် ကာလသတ်မှတ်၍ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတစ်ရပ်နှင့် တစ်ရပ်အကြား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီတွင်ပါဝင်ရမည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များကို ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်ပြီးအနီး ကပ်ဆုံးကျင်းပသည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ တင်ပြ အတည်ပြုချက် ရယူရမည်။

လွှတ်တော်သည် လွှတ်တော်ကော်မတီကသာ လေ့လာရန်ဖြစ်သော အကြောင်းကိစ္စရပ်များမှ အပ ကျန်ကိစ္စများကို လေ့လာရန်လိုအပ်ပါက အဖွဲ့များကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် လည်းကောင်း၊ သင့်တော်သောနိုင်ငံသားများထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။လွှတ်တော် အစည်းအဝေး တစ်ရပ်နှင့်တစ်ရပ်အကြား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ ဥက္ကဋ္ဌသည် အဖွဲ့များ ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်လည်းကောင်း၊ သင့်တော်သောနိုင်ငံသားများကို ထည့်သွင်း၍ လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ယင်းသို့ဖွဲ့စည်းခြင်းကို အနီးကပ်ဆုံးကျင်းပသည့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ၌ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူ ရမည်။

အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ၊ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့် သက်တမ်းသတ်မှတ်ခြင်း

၂။ ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မ၂၆ တို့အရ လွှတ်တော်သည် ကော်မတီနှင့်အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းသည့်အခါ ယင်းကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ များ၏ အဖွဲ့ဝင် ဦးရေ၊ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့် သက်တမ်းကိုပါ သတ်မှတ်ပေးရမည်။ လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများသည် လွှတ်တော်ကို တာဝန်ခံရမည်။ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် မဟုတ်လျှင် ဥက္ကဋ္ဌကို တာဝန်ခံရမည်။

လွှတ်တော်ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့များ

၃။ ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၆၂(ဂ) အရ လွှတ်တော်ကော်မတီနှင့်အဖွဲ့များသည် ပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းဝင်များဖြစ်သည်။

နည်းဥပဒေ ၆၃ အရ ကော်မတီနှင့်အဖွဲ့များသည် ဥက္ကဋ္ဌကဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်ကဖြစ်စေ အခါ အားလျော်စွာပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။

ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၄။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂ အရ ဖွဲ့စည်းထားသော လွှတ်တော်ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့များသည် ပြည်နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန် ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သော အကြောင်းအရာများကို သိရှိနားလည် သည်ဟု ယူဆသူများအားလည်းကောင်း ဖိတ်ကြား၍ မေးမြန်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကြားနာခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် အထောက် အထားများကို နည်းဥပဒေ ၆၄အရ တင်ပြစေခြင်းပြုနိုင်သည်။

ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏အစည်းအဝေးများ

၅။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၅ (က) အရ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့များ၏ အစည်းအဝေးများတွင် ခန့်အပ်ထားသော ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း ဦးရေ၏ ထက်ဝက်ထက်မနည်း တက်ရောက်လျှင် အစည်းအဝေးအထမြှောက်သည်။

နည်းဥပဒေ ၆၅(ခ)အရ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏အစည်းအဝေးများတွင် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ တက်ရောက်ရမည့် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေမပြည့်လျှင် ပြည့်သည်အထိ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌကအစည်းအဝေးအချိန်ကို ရွှေ့ဆိုင်းထားနိုင်သည် သို့မဟုတ် အစည်းအဝေးကို နောက်တစ်ရက်သို့ ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သည်။

နည်းဥပဒေ ၆၅ (ဂ) အရ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌသည် အစည်းအဝေး သဘာပတိ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်များက မိမိတို့ အထဲမှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သော ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်သည် အစည်းအဝေး သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

နည်းဥပဒေ ၆၅ (ဃ)အရ မဲဆန္ဒယူရာတွင် ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိသည် ဆန္ဒမဲမပေးရ။ ဆန္ဒမဲတူညီနေလျှင် ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌသို့မဟုတ် သဘာပတိသည် အနိုင်မဲပေးရမည်။

ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာ တင်ပြခြင်း

၆။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၆(က)အရ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကိုပြုစု၍ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြရမည်။

နည်းဥပဒေ ၆၆(ခ)အရ ကော်မတီဝင်သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်များသည် အစီရင်ခံစာကို သဘောတူ ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ သို့ရာတွင် ခြွင်းချက် သို့မဟုတ် သဘောကွဲလွဲချက်များကို ရေးသား ဖော်ပြ၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အစီရင်ခံစာတွင် ပူးတွဲဖော်ပြနိုင်သည်။

နည်းဥပဒေ ၆၆(ဂ)အရ အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကို ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့က သဘောတူလျှင် ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင် ခံစာကို လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်။

နည်းဥပဒေ ၆၆(ဃ)အရ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် သဘာပတိတာဝန် ထမ်းဆောင်သော ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်က လက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြနိုင်သည်။

ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်းနှင့် နှုတ်ထွက်ခြင်း

၇။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၇(က)အရ ကော်မတီ အသီးသီး၏ ကော်မတီဝင် တစ်ဦးသည် တစ်ဆက်စပ်တည်းကျင်းပသော ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ သက်ဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်မတက်ရောက်လျှင် ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ အလို အလျောက်ရပ်စဲသည်။

နည်းဥပဒေ ၆၇(ခ)အရ အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးတစ်ခုခုသို့ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခြင်းခံရပါက ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ အလိုအလျောက် ရပ်စဲ သည်-

(၁) ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်အဖွဲ့ အစည်းဝင်၊
(၂) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ပြီးဖြစ်သည် ဟု မှတ်ယူရမည့်ရာထူး၊

နည်းဥပဒေ ၆၇(ဂ)အရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်းခံရလျှင်ဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခံရလျှင်ဖြစ်စေ ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ အလို အလျောက်ရပ်စဲသည်။

နည်းဥပဒေ ၆၇(ဃ)အရ ဥက္ကဋ္ဌသည်လွှတ်တော်ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက ခိုင်လုံသောအကြောင်း ဖော်ပြလျှက် လွှတ်တော်ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် တင်ပြလာလျှင် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ် ရယူဆောင်ရွက်ရမည်။

ကော်မတီများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း

၈။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၈ အရ ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ အသီးသီးက လိုက်နာ ရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ယင်းကော်မတီအသီးသီး၏လုပ်ငန်းအရပ်ရပ်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ် သည် ဟုယူဆပါက သက်ဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌထံ ညွှန်ကြားချက်များ ပေးပို့နိုင်သည်။

ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၉ အရ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ အသီးသီးသည် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီလုပ်ငန်းအရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍သော် လည်းကောင်း သင့်တော်သည်ဟု ယူဆလျှင် ဥက္ကဋ္ဌထံ အဆုံးအဖြတ်တောင်းခံနိုင်သည်။ ယင်းကိစ္စ မျိုးတွင် ဥက္ကဋ္ဌ၏အဆုံးအဖြတ်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်သည်။

အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

၉။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၇၀(က)အရ နည်းဥပဒေ ၆၇အရ ဖြစ်စေ အခြား အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် ကော်မတီဝင်နေရာ လစ်လပ်လျှင်ဥက္ကဋ္ဌသည် လွှတ်တော်ကော်မတီဝင် နေရာ လစ်လပ်ကြောင်း လွှတ်တော်သို့ ကြေညာရမည်။

နည်းဥပဒေ ၇၀(ခ)အရ ယင်းကော်မတီဝင်နေရာတွင် အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည့် သင့်လျော်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးအား လွှတ်တော်သို့ အမည်စာရင်းတင်သွင်း၍ အတည်ပြုချက် ရယူရမည်။