ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ 2018-05-13T20:38:43+00:00

ဥပ‌ဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

၁။ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်သည် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၃ ၊ ပုဒ်မ ၂၄ အရ အပ်နှင်းထား‌သော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဥပ‌ဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီကို အောက်ပါ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(က) ဦးချန်တန်ခင်
နောင်မွန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
ဥက္ကဋ္ဌ

( ခ) ဦးခင်မောင်မြင့်
ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

(ဂ) ဦးစိုင်းစိန်လင်း
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

(ဃ) ဦးအားတီယောဟန်
လီဆူတိုင်းရင်းသားရေးရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

( င) ဦးရန်နမ်းဖုန်
ရဝမ်တိုင်းရင်းသားရေးရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

( စ) ဦးဇော်မိုးနော်
အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)
အဖွဲ့ဝင်

( ဆ) ဦးအားခီဆာ
ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
အဖွဲ့ဝင်

(ဇ) ဦးဇော်ဒွဲ
ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
အဖွဲ့ဝင်

( စျ) ဗိုလ်မှူးလှိုင်ဖြိုးဝေ
တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

(ည) ဗိုလ်ကြီးရန်အောင်ထိုက်
တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

( ဋ) ဒေါ်မရန်ဂျာဆိုင်းခေါန်
အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
အတွင်းရေးမှူး

 

 

၂။ ဤကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၆ အရ လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများသည် လွှတ်တော်ကို တာဝန်ခံရမည်။ လွှတ်တော်ကျင်းပချိန် မဟုတ်လျှင် ဥက္ကဋ္ဌကို တာဝန်ခံရမည်။

ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏သက်တမ်း
၃။ ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ( ၅ )ရက်နေ့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ( ၄ ) ရက်နေ့အထိ တစ်နှစ် သတ်မှတ်သည်။
ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏ တာဝန်များ
၄။ ‌ကော်မတီသည် ဥပ‌ဒေပြုရေးဆိုင်ရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ‌အောက်ပါအချက်များကို အ‌ခြေခံ၍ စိစစ်ရမည်-
(က) နိုင်ငံ‌တော်ကချမှတ်‌သောမူဝါဒများ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိ/မရှိ၊
(ခ ) ပြည်‌ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ‌တော် ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေနှင့်တည်ဆဲဥပ‌ဒေများပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်ညီညွတ်မှုရှိ/ မရှိ၊
(ဂ ) နိုင်ငံ‌တော်နှင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အ‌လေးထားပြီး၊ ကာကွယ်စောင့်‌ရှောက်‌ရေးကို ဦးတည်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
(ဃ) နိုင်ငံ‌တော်တည်တံ့ခိုင်မြဲ‌ရေးနှင့်လုံခြုံ‌ရေးကို အန္တရာယ်ပြုထိပါး‌စေမည့် အချက်များ ပါဝင် ခြင်းရှိ/မရှိ၊
(င ) နိုင်ငံ‌တော်၏ ပကတိအ‌ခြေအ‌နေများနှင့် လိုက်‌လျောညီ‌ထွေမှု ရှိ/မရှိ၊
(စ ) အများပြည်သူ၏ လုံခြုံ‌ရေးနှင့် ပစ္စည်းလုံခြုံ‌ရေးကို ထိခိုက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
(ဆ) တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်‌ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြား‌စေမည့် အ‌ရေးအသား၊ အသုံး အနှုန်းများပါဝင်ခြင်းရှိ/မရှိ၊
(ဇ ) သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် စပ်ဆိုင်သော မူပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာပါရှိ ခြင်းရှိ/မရှိ၊
(ဈ ) ဥပ‌ဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကို လက်‌တွေ့အ‌ကောင်အထည်‌ဖော်နိုင်မည့်အ‌ခြေအ‌နေ ရှိ/မရှိ၊
(ည) ဥပ‌ဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုအ‌ကောင်အထည်‌ဖော်နိုင်ရန်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိခြင်း ရှိ/မရှိ။

၅။ ဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ရန် အကြံပြုချက်များပေးနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင်အဆိုပါအကြံပြုချက်များသည် ဥပဒေကြမ်းတွင်ပါရှိသည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသော အကြံပြု ချက်များဖြစ်ရမည့်အပြင် ထိုဥပဒေကြမ်း၏သဘောတွင် အကျုံးဝင်သော အကြံပြုချက်များလည်း ဖြစ်ရမည်။

၆။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၉၀(ခ)အရ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရကသာ တင်သွင်းခွင့်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ နှစ်စဉ် အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းများကို သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းလာသည့်အခါ အထက်ပါဥပဒေကြမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်စိစစ်ချက်အစီရင်ခံစာကိုလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းရမည်။

၇။ လွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်လာလျှင် လိုအပ်သလို စိစစ်၍ကော်မတီ၏တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ ပြန်လည် တင်ပြရမည်။

၈။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ တင်ပြချက်အရ ကော်မတီကစိစစ်ရန် လိုအပ်သည်ဟု လွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်၍ တာဝန်ပေးအပ်လာလျှင် လိုအပ်သလိုစိစစ်၍ ကော်မတီ၏ တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ ပြန်လည်တင်ပြရမည်။

၉။ ‌ကော်မတီသည် ပြည်နယ်လွှတ်တော်က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။

၁၀။ ကော်မတီသည် ဥပ‌ဒေကြမ်းများကို အ‌သေးစိတ်‌ဆွေး‌နွေးစဉ်းစားရာ၌ ပြည်နယ်လွှတ်‌တော် တွင် ‌ဆွေး‌နွေးစဉ်းစားသည့်နည်းလမ်းအတိုင်း ‌ဆွေး‌နွေးစဉ်းစားရမည်။ သို့ရာတွင်-
(က)‌ ကော်မတီတွင် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက်တင်သွင်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ‌ထောက်ခံသူမလို၊
(ခ ) ‌ကော်မတီဝင်များသည် ကိစ္စတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ‌ဆွေး‌နွေးခွင့် ရှိသည်၊
(ဂ ) ဥပ‌ဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ညှိနှိုင်းပြီး၊ ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖိတ်ကြား၍ ‌မေးမြန်း‌ခြင်း၊ ဆွေး‌နွေး ခြင်းနှင့် အချက်အလက်ရယူခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၁၁။ ‌ကော်မတီအစည်းအ‌ဝေးတွင် ‌ကော်မတီဝင်တစ်ဦး‌ပြောဆို‌သော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်‌သောကိစ္စကို‌သော်လည်း‌ကောင်း၊ ‌ကော်မတီတွင် ‌ဆွေး‌နွေး‌သော‌ဆွေး‌နွေးချက်များကို‌သော်လည်း‌ကောင်း ပြင်ပသို့‌ပေါက်ကြားခြင်းမရှိ‌စေရ။ ကော်မတီအစည်းအ‌ဝေးမှတ်တမ်းတွင်‌ဆွေး‌နွေးချက်အားလုံးကို အ‌သေး စိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ‌ကော်မတီက အတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအ‌ဝေး မှတ်တမ်းများကို ဖြန့်‌ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်သို့ ‌ပေးပို့‌သောအစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအ‌ဝေးမှတ်တမ်းများ နှင့် အတူပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ် တ‌ပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွှတ်‌တော်ရုံးသို့‌ပေးပို့ရမည်။

ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၁၂။ ‌ကော်မတီအစည်းအ‌ဝေးများကို တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်း ဥပဒေများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီကျင်းပရမည်-
(က) ခန့်အပ်ထားသည့် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်းဦးရေ၏ ထက်ဝက်ထက် မနည်းတက်ရောက်လျှင် အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။
(ခ ) အပိုဒ်ခွဲ (က) အရ တက်ရောက်ရမည့် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ မပြည့် လျှင် ပြည့်သည်အထိ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းအဝေးအချိန်ကို ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် အစည်းအဝေးကို နောက်တစ်ရက်ရက်သို့ ရွှေ့ဆိုင်းနိုင် သည်။
(ဂ ) ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌသည် အစည်းအဝေး သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက် ရမည်။ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်များက မိမိတို့အထဲမှ ရွေးကောက် တင်မြှောက်သော ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်သည် အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက် ရမည်။
(ဃ) မဲဆန္ဒယူရာ၌ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိသည် ဆန္ဒမဲ မပေးရ။ ဆန္ဒမဲတူညီနေလျှင် ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိ သည် အနိုင်မဲပေးရမည်။

၁၃။ ‌ကော်မတီသည် ဥပ‌ဒေကြမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍-
(က) နိုင်ငံ‌တော်နှင့် ပြည်သူတို့အား အကျိုးဖြစ်ထွန်း‌စေမည့် အကြံပြုချက်များကို ပြည်နယ် လွှတ်‌တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ခ ) ပြည်သူများနှင့်သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၏ ဥပ‌ဒေ‌ရေးရာ အကြံပြုချက်များ၊‌ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကို စိစစ်၍ ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဂ ) ပြင်ဆင်ရန် အကြံပြုချက်များကို ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဃ) ‌ခေတ်နှင့်မ‌လျော်ညီ‌သော အ‌ရေးအသား၊ အသုံးအနှုန်းများကို ဥပ‌ဒေရှု‌ထောင့်မှ ပြင်ဆင်‌ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၁၄။ အပိုဒ် ၁၂ အရ ‌ကော်မတီ၏ တင်ပြချက်နှင့် အကြံပြုချက်များသည် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာတွင် ပါရှိသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း‌သောတင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များဖြစ်ရမည့်အပြင် ထိုဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ၏ သ‌ဘောတွင် အကျုံးဝင်‌သော တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များလည်းဖြစ်ရမည်။

၁၅။ ဥပ‌ဒေရေးဆိုင်ရာကို ‌ကော်မတီတွင် ‌ဆွေး‌နွေးစဉ်းစားပြီးဖြစ်ပါက-
(က) ‌ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကိုပြုစု၍ ‌ကော်မတီအစည်းအ‌ဝေးတွင် တင်ပြရမည်။
(ခ ) အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကို ‌ကော်မတီက သ‌ဘောတူလျှင် ‌ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံ စာကို လက်မှတ်‌ရေးထိုး၍ ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်။
(ဂ ) ‌ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ‌ကော်မတီအတွင်း‌ရေးမှူးက‌သော်လည်း‌ကောင်း၊ ‌ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်း‌ရေးမှူးမရှိလျှင် သဘာပတိတာဝန် ထမ်း‌ဆောင်‌သော ‌ကော်မတီဝင် တစ်ဦးက‌သော်လည်း‌ကောင်း လက်မှတ်‌ရေးထိုးတင်ပြနိုင်သည်။
(ဃ) ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သီးခြားညွှန်ကြားချက်မရှိလျှင် ဥပ‌ဒေကြမ်းကိုကော်မတီ သို့ လွှဲအပ်သည့်‌နေ့မှစ၍ခုနစ်ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်များမပါ) ကော်မတီ၏အစီရင်ခံ စာကို ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်။
(င ) ‌ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ‌ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်‌ပေးအပ်ခြင်းခံရသူသည် ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြားရှင်းလင်းရမည်။

၁၆။ ‌ကော်မတီဝင်များသည်-
(က) ပြည်‌ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ‌တော်ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်‌တော် ဆိုင်ရာဥပ‌ဒေများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆို ဆွေးနွေး ခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲ‌ပေးခွင့်ရှိသည်။
(ခ ) ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်၏ လွှတ်‌တော်‌ကော်မတီအများဆုံးနှစ်ခုထိ ပါဝင်‌ဆောင်ရွက်နိုင် ခွင့် ရှိသည်။
(ဂ ) ‌ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံ‌သောအကျိုးအ‌ကြောင်း ‌ဖော်ပြလျက် ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီဝင်များ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အ‌ရေးများ

၁၇။ ‌ကော်မတီဝင်များသည် ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သည့်အား‌လျော်စွာ ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ‌ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်‌စေ၊ ‌ကော်မတီအစည်းအ‌ဝေးတက်‌ရောက်ရန်ဖြစ်စေ ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ‌ရောက်ရှိ‌နေစဉ်၌လည်း‌ကောင်း၊ တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရာ၌ လည်း‌ကောင်း သက်ဆိုင်ရာဥပ‌ဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် ပြည်‌ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။