လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ 2018-05-15T17:50:51+00:00

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

၁။ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်သည်တိုင်း‌ဒေသကြီး သို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၃၊ ပုဒ်မ ၂၄ အရ အပ်နှင်းထား‌သော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီကို‌အောက်ပါကချင်ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(က) ဦးတင်ဦးယု
ရွှေကူမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ) ဒေါ်မြသွေးစံ
မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
အဖွဲ့ဝင်

(ဂ) ဗိုလ်မှူးဆန်းကျော်သူ
တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

(ဃ) ဦးဘီထောင်ဇောင်း
ချီဖွေမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
အတွင်းရေးမှူး

၂။ ဤကော်မတီသည်တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ၂၆အရ လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများသည် လွှတ်တော်ကိုတာဝန်ခံရမည်။ လွှတ်တော်ကျင်းပချိန်မဟုတ်လျှင် ဥက္ကဋ္ဌကိုတာဝန်ခံရမည်။

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ၏သက်တမ်း

၃။ ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ( ၅ )ရက်နေ့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ( ၄ )ရက်နေ့ အထိ တစ်နှစ် သတ်မှတ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ၏ တာဝန်များ

၄။ ‌ကော်မတီသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကိစ္စကို ‌ဆောင်ရွက်သည့်အခါ အောက်ပါအချက်များကိုစိစစ်ရမည်-

(က) သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ရှိ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တရားဝင်ရွေးကောက် တင်မြှောက်လိုက်ကြောင်း သို့မဟုတ် တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အတွက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဥပဒေနှင့်အညီ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသူဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အသိအမှတ်ပြုခံရသူဖြစ်ခြင်းတို့နှင့် ညီညွတ် သူ ဟုတ်/မဟုတ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမသို့ မဝင်မီ စိစစ်အတည်ပြုရမည်၊

(ခ ) အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ၊ ယခင်ခွင့်ပန် ကြား၍ လွှတ်တော်ကခွင့်ပြုထားသည့်ဦးရေ၊ ခွင့်ပန်ကြား၍ လွှတ်တော်ကခွင့်ပြုထား သည့် ဦးရေကိုလည်းကောင်း၊ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူဦးရေနှင့် အမည်စာရင်းကို လည်း ကောင်း လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမစတင်မီ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြရမည်၊

(ဂ ) လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ကော်မတီက အစည်းအဝေးကျင်းပတိုင်း စိစစ်အတည်ပြုပေးရမည်၊

၅။ ‌ကော်မတီသည် ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်က အခါအား‌လျော်စွာ ‌ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ထမ်း‌ဆောင်ရမည်။

၆။ ‌ကော်မတီသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးဆိုင်ရာများကို အ‌သေးစိတ်‌ဆွေး‌နွေး စဉ်းစားရာ၌ ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်တွင် ‌ဆွေး‌နွေးစဉ်းစားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ‌ဆွေး‌နွေးစဉ်းစား ရမည်။ သို့ရာတွင်-

(က) ‌ကော်မတီတွင် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက် တင်သွင်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ‌ထောက်ခံသူမလို၊
(ခ ) ‌ကော်မတီဝင်များသည် ကိစ္စတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ကြိမ် ထက်ပိုပြီး ‌ဆွေး‌နွေးခွင့် ရှိသည်၊
(ဂ ) လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့်ညှိနှိုင်းပြီး၊ ‌ဖြေကြား နိုင်သည့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖိတ်ကြား၍ ‌မေးမြန်း‌ဆွေး‌နွေးနိုင်သည်။

၇။ ‌ကော်မတီအစည်းအ‌ဝေးတွင် ‌ကော်မတီဝင်တစ်ဦး‌ပြောဆို‌သော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်‌သော ကိစ္စကို‌သော်လည်း‌ကောင်း၊ ‌ကော်မတီတွင် ‌ဆွေး‌နွေး‌သော ‌ဆွေး‌နွေးချက်များကို‌သော်လည်း‌ကောင်း ပြင်ပသို့ ‌ပေါက်ကြားခြင်းမရှိ‌စေရ။ ‌ကော်မတီအစည်းအ‌ဝေးမှတ်တမ်းတွင် ‌ဆွေး‌နွေးချက်အားလုံးကို အ‌သေး စိတ် မှတ်တမ်းတင်၍ ‌ကော်မတီက အတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအ‌ဝေးမှတ်တမ်းများကို ဖြန့်‌ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်သို့ပေးပို့‌သောအစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအ‌ဝေးမှတ်တမ်းများ နှင့်အတူပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ် တ‌ပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွှတ်‌တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။

‌ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၈။ ‌ကော်မတီအစည်းအ‌ဝေးများကို တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများပါပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီကျင်းပရမည်-

(က) ခန့်အပ်ထားသည့် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း ဦးရေ၏ထက်ဝက်ထက် မနည်းတက်ရောက်လျှင် အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။

(ခ ) အပိုဒ်ခွဲ (က) အရ တက်ရောက်ရမည့် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ မပြည့် လျှင် ပြည့်သည်အထိ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းအဝေးအချိန်ကို ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် အစည်းအဝေးကို နောက်တစ်ရက်ရက်သို့ ရွှေ့ဆိုင်းနိုင် သည်။

(ဂ ) ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌသည် အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက် ရမည်။ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်များက မိမိတို့အထဲမှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သော ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်သည် အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက် ရမည်။

(ဃ) မဲဆန္ဒယူရာ၌ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိသည် ဆန္ဒမဲ မပေးရ။ ဆန္ဒမဲတူညီနေလျှင်ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိ သည် အနိုင်မဲပေးရမည်။

၉။ ‌ကော်မတီသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍-

(က) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အကြံပြုချက်များ၊ ‌ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကို စိစစ်၍ ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(ခ ) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့် အကြံပြုချက်များကို ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်သို့တင်ပြပြီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။

(ဂ ) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ‌ခေတ်နှင့်မ‌လျော် ညီ‌သော အ‌ရေးအသား၊ အသုံးအနှုန်းများကို ပြင်ဆင်‌ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။

၁၀။ ‌ကော်မတီဝင်များသည်-

(က) နိုင်ငံ‌တော်ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေနှင့် တိုင်း‌ဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်‌တော် ဆိုင်ရာဥပ‌ဒေ၊ နည်းဥပ‌ဒေများတွင် ပြဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိသည်။

(ခ ) ‌ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံ‌သော အကျိုးအ‌ကြောင်း‌ဖော်ပြလျက် ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီဝင်များ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများ

၁၁။ ‌ကော်မတီဝင်များသည် ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည့်အား‌လျော်စွာ‌ကော်မတီ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ‌ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်‌စေ၊‌ ကော်မတီအစည်းအ‌ဝေးတက်‌ရောက်ရန်ဖြစ်စေ‌ကော်မတီ ရုံးစိုက်ရာ‌ဒေသတွင် ‌ရောက်ရှိ‌နေစဉ်၌လည်း‌ကောင်း၊ တာဝန်အရခရီးသွားလာရာ၌လည်း‌ကောင်း သက်ဆိုင်ရာဥပ‌ဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် ပြည်‌ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။