တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအ‌ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ 2018-05-15T17:48:04+00:00

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအ‌ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

၁။ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်သည် တိုင်း‌ဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ဆိုင်ရာဥပ‌ဒေ ပုဒ်မ၂၃၊ ပုဒ်၂၄ အရ အပ်နှင်းထား‌သောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအ‌ရေး ဆိုင်ရာကော်မတီကိုအောက်ပါကချင်ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(က) ဦးနော်လီ(ခ) ဇခေါင်ခမ်းရယ်
ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ) ဦးခင်မောင်မြင့်(ခ)ဦးဒိတ်
ဗမာတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

(ဂ) ဦးစိုင်းစိန်လင်း
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

(ဃ) ဦးရန်နမ်းဖုန်
ရဝမ်တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

(င) ဦးအားတီယောဟန်
လီဆူတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

(စ) ဗိုလ်ကြီးရန်နောင်မြင့်
တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

(ဆ) ဦးဆွမ်ဒူနော်အောင်
မချမ်းဘောမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
အဖွဲ့ဝင်

(ဇ) ဦးအေးမင်း
မံစီမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
အတွင်းရေးမှူး

၂။ ဤကော်မတီသည်တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၆အရ လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများသည် လွှတ်တော်ကို တာဝန်ခံရမည်။ လွှတ်တော်ကျင်းပချိန် မဟုတ်လျှင် ဥက္ကဋ္ဌကို တာဝန်ခံရမည်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအ‌ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏သက်တမ်း

၃။ ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဧပြီလ( ၅ )ရက်နေ့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ( ၄ )ရက်နေ့ အထိတစ်နှစ်သတ်မှတ်သည်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအ‌ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ တာဝန်များ

၄။ ‌ကော်မတီသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအ‌ရေးကိစ္စကို ‌ဆောင်ရွက်သည့်အခါ ‌အောက်ပါ အချက်များကို စိစစ်ရမည်-
(က) ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားများ၏ စာ‌ပေ၊ ယဉ်‌ကျေးမှု၊ အနုပညာနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့်အညီ ‌ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ/ မရှိ၊
(ခ ) ကချင်ပြည်နယ်၏ ပကတိအ‌ခြေအ‌နေနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/ မရှိ၊
(ဂ ) ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားများ၏ စည်းလုံးညီညွတ်‌ရေးကို ထိခိုက် ပျက်ပြား‌စေမည့် အ‌ရေးအသား၊ အသုံးအနှုန်းများ ပါဝင်မှုရှိ/ မရှိ၊
(ဃ) ‌ကော်မတီ၏ ‌ဆောင်ရွက်ချက်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေ ပုဒ်မ ၃၆၅ နှင့်အညီ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးကိုဖြစ်‌စေ၊ လူမျိုးများကိုဖြစ်‌စေ
ထိခိုက်နစ်နာ‌စေနိုင်လျှင် သက်ဆိုင်သူများ အချင်းချင်းညှိနှိုင်း၍ ပြေလည်မှုရရှိပြီးမှသာ ‌ဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိ/ မရှိ၊

၅။ ‌ကော်မတီသည်ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်က အခါအား‌လျော်စွာ ‌ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကိုထမ်း‌ဆောင်ရမည်။

၆။ ‌ကော်မတီသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအ‌ရေးဆိုင်ရာများကို အ‌သေးစိတ်‌ဆွေး‌နွေးစဉ်းစား ရာ၌ ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်တွင် ‌ဆွေး‌နွေးစဉ်းစားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ‌ဆွေး‌နွေးစဉ်းစားရမည်။ သို့ရာတွင်-
(က) ‌ကော်မတီတွင် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက် တင်သွင်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ‌ထောက်ခံသူမလို၊
(ခ ) ‌ကော်မတီဝင်များသည် ကိစ္စတစ်ခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ‌ဆွေး‌နွေးခွင့် ရှိသည်၊
(ဂ ) ဥပ‌ဒေပြု‌ရေးဆိုင်ရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့်ညှိနှိုင်းပြီး‌ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖိတ်ကြား၍ ‌မေးမြန်း‌ခြင်း၊ ဆွေး‌နွေးခြင်း နှင့် အချက်အလက်ရယူခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၇။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါကော်မတီတာဝန်များ ဆောင်ရွက် ရန် ဖြစ်သည်-
(က) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး တန်းတူညီမျှသော အခွင့်အရေးများရရှိရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ရန်၊
(ခ ) တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုဖြင့် စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ် မွေးမြူ၍ ထာဝစဉ်အတူတကွ လက်တွဲနေထိုင်ကြရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဂ ) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဘာသာစကား၊ စာပေ၊ အနုပညာ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးတမ်းနှင့် သမိုင်းအမွေအနှစ်တို့ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေး ကူညီဆောင်ရွက်ရန်။

၈။ ကော်မတီအစည်းအ‌ဝေးတွင် ‌ကော်မတီဝင်တစ်ဦး‌ပြောဆို‌သော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်‌သောကိစ္စကို သော်လည်း‌ကောင်း၊ ‌ကော်မတီတွင် ‌ဆွေး‌နွေး‌သော‌ဆွေး‌နွေးချက်များကို‌သော်လည်း‌ကောင်း ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိ‌စေရ။ ‌ကော်မတီအစည်းအ‌ဝေးမှတ်တမ်းတွင် ‌ဆွေး‌နွေးချက်အားလုံးကို အ‌သေး စိတ် မှတ်တမ်းတင်၍ ‌ကော်မတီက အတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအ‌ဝေးမှတ်တမ်းများကို ဖြန့်‌ဝေခြင်း မပြုရ။ ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်သို့ ‌ပေးပို့‌သောအစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအ‌ဝေးမှတ်တမ်းများ နှင့်အတူပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ်တ‌ပေါင်းတည်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွှတ်‌တော်ရုံး သို့ပေးပို့ရမည်။

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအ‌ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၉။ ‌ကော်မတီအစည်းအ‌ဝေးများကို တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ များပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်-
(က) ခန့်အပ်ထားသည့် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်းဦးရေ၏ ထက်ဝက်ထက် မနည်းတက်ရောက်လျှင် အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။
(ခ ) အပိုဒ်ခွဲ (က) အရ တက်ရောက်ရမည့် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ မပြည့် လျှင် ပြည့်သည်အထိ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းအဝေးအချိန်ကို ရွှေ့ဆိုင်း နိုင်သည် သို့မဟုတ် အစည်းအဝေးကို နောက်တစ်ရက်သို့ ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သည်။
(ဂ ) ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌသည် အစည်းအဝေး သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ မရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်များက မိမိတို့အထဲမှ ရွေးကောက် တင်မြှောက်သော ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်သည် အစည်းအဝေးသဘာပတိ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) မဲဆန္ဒယူရာ၌ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိသည် ဆန္ဒမဲမပေးရ။ ဆန္ဒမဲတူညီနေလျှင် ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိသည် အနိုင်မဲပေးရမည်။

၁၀။ ‌ကော်မတီသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအ‌ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍-
(က) ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားလုံးကို အကျိုးဖြစ်ထွန်း‌စေမည့် အကြံပြုချက်များကို ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်သို့ တင်ပြခွင့်ရှိသည်။
(ခ ) ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် တတ်သိကျွမ်းကျင်‌သော ပညာရှင်များမှတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအ‌ရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အကြံပြုချက်များ၊ ‌ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကို စိစစ်၍ ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဂ ) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအ‌ရေးဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ် သည့်အကြံပြုချက်များကို ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်သို့ တင်ပြပြီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်‌တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဃ) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအ‌ရေးဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး‌ခေတ်နှင့်မ‌လျော်ညီ သော အ‌ရေးအသား၊ အသုံးအနှုန်းများကို ပြင်ဆင်‌ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။

၁၁။ ‌ကော်မတီဝင်များသည်-
(က) နိုင်ငံ‌တော်ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေ၊ တည်ဆဲဥပဒေနှင့် တိုင်း‌ဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်‌တော်ဆိုင်ရာ ဥပ‌ဒေ၊ နည်းဥပ‌ဒေများတွင် ပြဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအ‌ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို လွတ်လပ်စွာ ‌ပြောဆိုခွင့်ရှိသည်။
(ခ ) ‌ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံ‌သော အကျိုးအ‌ကြောင်း‌ဖော်ပြလျက် ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအ‌ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဝင်များ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အ‌ရေးများ

၁၂။ ‌ကော်မတီဝင်များသည် ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည့် အား‌လျော်စွာ‌ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ‌ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်‌စေ၊ ကော်မတီအစည်းအ‌ဝေး တက်‌ရောက်ရန်ဖြစ်စေ‌ ကော်မတီရုံးစိုက်ရာ‌ဒေသတွင် ‌ ရောက်ရှိ‌နေစဉ်၌လည်း‌ကောင်း၊ တာဝန်အရခရီးသွားလာရာ၌လည်း‌ကောင်း သက်ဆိုင်ရာဥပ‌ဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် ပြည်‌ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။