အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာကော်မတီ 2018-05-15T17:56:58+00:00

အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

၁။ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည်တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ၂၃နှင့် ပုဒ်မ၂၄တို့အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ စိစစ်ရေးကော်မတီအား အောက်ပါကချင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(က) ဦးလဆိုင်း
ဖားကန့်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ) ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးသောင်းအေး
တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

(ဂ) ဗိုလ်မှူးတေဇာလင်း
တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

(ဃ) ဒေါ်ခေါ်မာဝူ
ဆော့လော်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
အဖွဲ့ဝင်

(င) ဒေါ်ဂျေထုရော်
ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
အဖွဲ့ဝင်

(စ) ဦးမင်းမင်း
မံစီမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
အဖွဲ့ဝင်

(ဆ) ဦးယောဆီ
ပူတာအိုမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
အဖွဲ့ဝင်

(ဇ) ဦးတင်အေး
မိုးညှင်းမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
အတွင်းရေးမှူး

၂။ ဤကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ၂၆ အရ လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများသည် လွှတ်တော်ကို တာဝန်ခံရမည်။ လွှတ်တော်ကျင်းပချိန် မဟုတ်လျှင် ဥက္ကဋ္ဌကိုတာဝန်ခံရမည်။

ကော်မတီ၏သက်တမ်း

၃။ ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ( ၅ )ရက်နေ့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ( ၄ ) ရက်နေ့ အထိတစ်နှစ်သတ်မှတ်သည်။
ကော်မတီ၏တာဝန်များ

၄။ ကော်မတီသည် –

(က) နိုင်ငံသားတိုင်းတန်းတူညီမျှမှုအခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှု အခွင့်အရေးတို့ခံစားခွင့် ရှိရေးတို့ဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊

(ခ) တရားစီရင်ရေးနှင့်ဥပဒေရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ မှန်ကန်မှု၊ တရားမျှတမှုရှိစေရေး အတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဂ ) ဥပဒေနှင့်အညီတရားစီရင်ရေး၊ တရားရုံးအဆင့်ဆင့်တွင် သက်ဆိုင်သူများ၏ရပိုင် ခွင့်များကိုဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့်အညီရရှိနိုင်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးရမည်၊

(ဃ) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် တန်းတူညီမျှမှုအခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်မှုအခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှုအခွင့်အရေးတို့ကို နိုင်ငံသားတိုင်းခံစားနိုင်ရေးအတွက် အားပေးကူညီရမည်၊

(င) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ အခွင့်အရေးများ မှန်ကန်စွာရရှိစေရေးအတွက် စိစစ်ကူညီ ဆောင် ရွက်ပေးရမည်၊

(စ ) အဆို၊ မေးခွန်း၊ ဥပဒေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က အခါအား လျော်စွာပေးခဲ့သည့် အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ပြီး မည်သည့်အခြေအနေအထိ ဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်း၊ အစိုးရက ဆောင်ရွက်ပြီးလျှင် ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာသတ်မှတ်သည့် ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် မူလသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ပြီးစီးခြင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ချက် အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်သို့တင်ပြရမည်၊

(ဆ) လွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်လာလျှင် လိုအပ် သလိုစိစစ်၍ ကော်မတီ၏ တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို လွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ ပြန်လည်တင်ပြရမည်၊

(ဇ ) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ တင်ပြချက်အရ ကော်မတီကစိစစ်ရန် လိုအပ်သည် ဟု လွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်၍ တာဝန်ပေးအပ်လာလျှင် လိုအပ်သလို စိစစ်၍ကော်မတီ ၏တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ ပြန်လည် တင်ပြရမည်၊

(ဈ) နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈၊ ဇယား(၂)၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေပြုရေးစာရင်းတွင်ပါရှိသော မိမိကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကဏ္ဍ ဆိုင်ရာ ဥပဒေမူကြမ်းများရေးဆွဲခြင်း၊ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက် ခြင်းကို တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ နှင့်အညီဆောင်ရွက်ရမည်၊

(ည) တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှ အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန် သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များသည် လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ညီညွတ်ဆီလျော်ပါက အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရာတွင် စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိ ကူညီ ရမည်၊

(ဋ) သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးရှိ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာများ၊ တင်ပြချက်များကိုကြားနာစိစစ်၍ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့တင်ပြအစီရင်ခံရမည်။

(ဋ္ဌ ) မဲဆန္ဒနယ်မြေနှင့် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်စေဘဲ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဖြစ်စေ၊ အာဏာပိုင် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဖြစ်စေ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

၅။ ကော်မတီသည် ဥပဒေပြုခြင်း၊ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေနှင့်အညီ ခံယူလိုက်နာ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအချက်များကို စိစစ်ရမည်-

(က) နိုင်ငံ‌တော်က ချမှတ်‌သောမူဝါဒများ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့်ညီညွတ်မှုရှိ/ မရှိ၊

(ခ ) ပြည်‌ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ‌တော် ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေ နှင့်တည်ဆဲဥပ‌ဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ညီညွတ်မှုရှိ/ မရှိ၊

(ဂ ) နိုင်ငံ‌တော်နှင့် အများပြည်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားကို အ‌လေးထားပြီး၊ ကာကွယ်စောင့်‌ရှောက်‌ရေးကို ဦးတည်ခြင်း ရှိ/ မရှိ၊

(ဃ) နိုင်ငံ‌တော်တည်တံ့ခိုင်မြဲ‌ရေးနှင့် လုံခြုံ‌ရေးကို အန္တရာယ်ပြုထိပါး‌စေမည့် အချက်များ ပါဝင်ခြင်းရှိ/ မရှိ၊

(င ) နိုင်ငံ‌တော်၏ပကတိအ‌ခြေအ‌နေများနှင့် လိုက်‌လျောညီ‌ထွေမှုရှိ/ မရှိ၊

(စ ) အများပြည်သူ၏လုံခြုံ‌ရေးနှင့် ပစ္စည်းလုံခြုံ‌ရေးကို ထိခိုက်ခြင်း ရှိ/ မရှိ၊

(ဆ) တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်‌ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြား‌စေမည့် အ‌ရေးအသား၊ အသုံး အနှုန်းများ ပါဝင်ခြင်းရှိ/ မရှိ၊

(ဇ ) သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်စပ်ဆိုင်သော မူပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာပါရှိ ခြင်းရှိ/ မရှိ၊

(ဈ ) ဥပ‌ဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လက်‌တွေ့အ‌ကောင်အထည်‌ဖော်နိုင်မည့် အ‌ခြေအ‌နေရှိ/ မရှိ၊

(ည) ဥပ‌ဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များကို အ‌ကောင်အထည်‌ဖော်နိုင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိခြင်း ရှိ/ မရှိ။

၆။ ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သော ကိစ္စ ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသောဆွေးနွေးချက်များကိုသော်လည်းကောင်း ပြင်ပ သို့ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ။ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီကအတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ကိုဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ လွှတ်တော်သို့ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့် အတူပူးတွဲ၍အမှုတွဲအဖြစ် တစ်ပေါင်းတည်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်လွှတ်တော်ရုံးသို့ပေးပို့ရမည်။

ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၇။ ကော်မတီသည် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များအားဖိတ်ကြား၍မေးမြန်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အချက်အလက်ရယူခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။

၈။ ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်း ဥပဒေများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်-

(က) ခန့်အပ်ထားသည့် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း ဦးရေ၏ ထက်ဝက်ထက် မနည်းတက်ရောက်လျှင် အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။

(ခ ) အပိုဒ်ခွဲ(က)အရ တက်ရောက်ရမည့် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ မပြည့် လျှင် ပြည့်သည်အထိ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌကအစည်းအဝေးအချိန်ကို ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် အစည်းအဝေးကို နောက်တစ်ရက်ရက်သို့ ရွှေ့ဆိုင်းနိုင် သည်။

(ဂ ) ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌသည် အစည်းအဝေး သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက် ရမည်။ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်များက မိမိတို့အထဲမှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သော ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်သည် အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက် ရမည်။

(ဃ) မဲဆန္ဒယူရာ၌ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိသည် ဆန္ဒမဲ မပေးရ။ ဆန္ဒမဲတူညီနေလျှင် ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိ သည် အနိုင်မဲပေးရမည်။

၉။ ကော်မတီကအစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ –

(က) ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ မရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူးက သော် လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင်ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက သော်လည်းကောင်းကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကိုလွှတ်တော်သို့တင်ပြရမည်၊

(ခ ) ယင်းသို့တင်ပြရာတွင် ကော်မတီဝင်များသည်လည်း အစီရင်ခံစာကိုသဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ သို့ရာတွင်ခြွင်းချက် သို့မဟုတ် သဘောကွဲလွဲချက်များရှိပါက ထိုခြွင်းချက် သို့မဟုတ် သဘောကွဲလွဲချက်များကို ရေးသားဖော်ပြ၍ လက်မှတ်ရေး ထိုးပြီး အစီရင်ခံစာတွင်ပူးတွဲဖော်ပြနိုင်သည်၊

(ဂ ) အစီရင်ခံစာကို တင်ပြပြီးနောက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက သတ်မှတ်သည့်နေ့တစ်နေ့တွင် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးက သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးစဉ်းစားရန် အဆိုတင် သွင်းရမည်၊

(ဃ) အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြင်ဆင်ချက်များ ပြုလုပ်ခွင့်မရှိ၊

(င ) အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးသောအခါ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်က သဘောတူလက်ခံရန် အဆိုတင်သွင်းရမည်။

၁၀။ ကော်မတီဝင်များသည် –

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင် လျှင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်၊

(ခ ) ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်အတွက် ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်းဖော်ပြ လျက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ကော်မတီဝင်၏ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများ

၁၁။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကော်မတီဝင်များသည် ကော်မတီလုပ်ငန်းအားလုံးကိုဆောင်ရွက် ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိ နေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရခရီးသွားလာရာ၌လည်းကောင်းယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ချီးမြှင့်ငွေနှင့်စရိတ်များဆိုင်ရာဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကိုခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် လွှတ်တော်က သတ်မှတ်သည့်ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်းခံစားခွင့်ရှိသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်သည့် ပြင်ပ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပ တက်ရောက်သည့်နေ့များအတွက် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ခံစားခွင့်ရှိသည့်အတိုင်း အစည်းအဝေးနေ့တွက်စရိတ် ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၁၂။ ကော်မတီဝင်များသည် –

(က) ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသ ကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူ ခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊

(ခ) ကော်မတီအစည်းအဝေးတက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏အကြီး အမှူးမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊

(ဂ ) ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါကပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။