စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းဆိုင်ရာကော်မတီ 2018-05-15T17:59:11+00:00

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ပြည်သူ့ငွေစာရင်းဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

၁။ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ၂၃နှင့် ပုဒ်မ၂၄တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီအား အောက်ပါကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(က) ဦးဇော်ဝင်း
တနိုင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ) ဗိုလ်မှူးဇော်လင်းအောင်
တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

(ဂ) ဗိုလ်ကြီးဖြိုးဝေမြင့်
တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

(ဃ) ဦးနေဝင်း
မိုးမောက်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)
အဖွဲ့ဝင်

(င) ဦးရွှေလေး
ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
အဖွဲ့ဝင်

(စ) ဦးဇခုန်ယိန်းဆောင်
ချီဖွေမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
အဖွဲ့ဝင်

(ဆ) ဒေါ်ရှီးဇော်လွမ်းလမ်း
ဆော့လော်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

အတွင်းရေးမှူး

၂။ ဤကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ၂၆ အရ လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများသည် လွှတ်တော်ကို တာဝန်ခံရမည်။ လွှတ်တော်ကျင်းပချိန်မဟုတ်လျှင် ဥက္ကဋ္ဌကိုတာဝန်ခံရမည်။

စီမံကိန်း၊စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ သက်တမ်း

၃။ ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ( ၅ ) ရက်နေ့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ( ၄ )ရက်နေ့ အထိ တစ်နှစ်သတ်မှတ်သည်။

စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏တာဝန်များ

၄။ ကော်မတီသည် –

(က) စီမံကိန်းများ၊ စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊

(ခ ) ဘဏ်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရေးအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊

(ဂ ) စီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊

(ဃ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်တရားသဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကို ပျက်ပြားစေရန်တစ်ဦး တစ်ယောက်ကဖြစ်စေ၊ အစုအဖွဲ့ကဖြစ်စေလက်ဝါးကြီးအုပ်ဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် စျေးကစားမှုပြုခြင်းဖြင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းမှ ကာကွယ်ရာတွင်ကူညီရမည်၊

(င) ပြည်နယ်၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် စျေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ရာတွင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊

(စ ) ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းထားသောကချင်ပြည်နယ်၏ ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေ၊ ကချင်ပြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာငွေအရ အသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုကို အောင်မြင်စေရန်ကူညီရမည်၊

(ဆ) လွှတ်တော်၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်လာလျှင် လိုအပ်သလိုစိစစ်၍ ကော်မတီ၏တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ ပြန်လည်တင်ပြရမည်၊

(ဇ ) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ တင်ပြချက်အရ ကော်မတီကစိစစ်ရန်လိုအပ် သည်ဟု လွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်၍ တာဝန်ပေးအပ်လာလျှင် လိုအပ်သလိုစိစစ်၍ ကော်မတီ၏တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ ပြန်လည်တင်ပြရမည်၊

(ဈ) နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈၊ ဇယား(၂)၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေပြုရေးစာရင်းတွင်ပါရှိသော မိမိကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကဏ္ဍဆိုင်ရာဥပဒေ မူကြမ်းများရေးဆွဲခြင်း၊ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းကို တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ည) တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှအခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များသည် လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ညီညွတ်ဆီလျော် ပါကအမိန့် ညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရာတွင် စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိ ကူညီမည်၊

(ဋ ) သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးရှိ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာများ၊ တင်ပြချက်များကို ကြားနာစိစစ်၍လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မှတစ်ဆင့်လွှတ်တော်သို့တင်ပြအစီရင်ခံရမည်၊

(ဋ္ဌ ) မဲဆန္ဒနယ်မြေနှင့် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်စေဘဲ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဖြစ်စေ၊ အာဏာပိုင် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဖြစ်စေ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

၅။ ကော်မတီသည် ဥပဒေပြုခြင်း၊ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဥပဒေနှင့်အညီ ခံယူလိုက်နာ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအချက်များကို စိစစ်ရမည်-

(က) နိုင်ငံ‌တော်က ချမှတ်‌သော မူဝါဒများ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့်ညီညွတ်မှုရှိ/ မရှိ၊

(ခ ) ပြည်‌ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ‌တော် ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေနှင့်တည်ဆဲဥပ‌ဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ညီညွတ်မှုရှိ/ မရှိ၊

(ဂ ) နိုင်ငံ‌တော်နှင့် အများပြည်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားကို အ‌လေးထားပြီး၊ ကာကွယ်စောင့်‌ရှောက်‌ရေးကို ဦးတည်ခြင်း ရှိ/ မရှိ၊

(ဃ) နိုင်ငံ‌တော်တည်တံ့ခိုင်မြဲ‌ရေးနှင့် လုံခြုံ‌ရေးကို အန္တရာယ်ပြုထိပါး‌စေမည့်အချက်များ ပါဝင်ခြင်းရှိ/ မရှိ၊

(င ) နိုင်ငံ‌တော်၏ပကတိအ‌ခြေအ‌နေများနှင့် လိုက်‌လျောညီ‌ထွေမှု ရှိ/ မရှိ၊

(စ ) အများပြည်သူ၏လုံခြုံ‌ရေးနှင့် ပစ္စည်းလုံခြုံ‌ရေးကို ထိခိုက်ခြင်း ရှိ/ မရှိ၊

(ဆ) တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်‌ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြား‌စေမည့် အ‌ရေးအသား၊ အသုံး အနှုန်းများ ပါဝင်ခြင်းရှိ/ မရှိ၊

(ဇ ) သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်စပ်ဆိုင်သော မူပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာပါရှိ ခြင်း ရှိ/ မရှိ၊

(ဈ ) ဥပ‌ဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လက်‌တွေ့အ‌ကောင်အထည်‌ဖော်နိုင်မည့် အ‌ခြေအ‌နေ ရှိ/မရှိ၊

(ည) ဥပ‌ဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များကို အ‌ကောင်အထည်‌ဖော်နိုင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပြည့်စုံစွာပါရှိခြင်း ရှိ/ မရှိ။

၆။ ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း၊ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကို သော်လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ။ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ကော်မတီက အတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ကိုဖြန့်ဝေခြင်း မပြုရ။ လွှတ်တော်သို့ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ နှင့် အတူပူးတွဲ၍အမှုတွဲအဖြစ် တစ်ပေါင်းတည်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်လွှတ်တော်ရုံးသို့ပေးပို့ရမည်။

စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၇။ ကော်မတီသည်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ဆက်စပ်သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနများ ၏တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားဖိတ်ကြား၍ မေးမြန်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အချက်အလက် ရယူ ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၈။ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းများကို လေ့လာစိစစ်ပြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၉။ ကော်မတီအစည်းအဝေးများကိုတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်း ဥပဒေများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်-

(က) ခန့်အပ်ထားသည့် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း ဦးရေ၏ ထက်ဝက် ထက်မနည်းတက်ရောက်လျှင် အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။

(ခ ) အပိုဒ်ခွဲ (က) အရ တက်ရောက်ရမည့် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ မပြည့် လျှင် ပြည့်သည်အထိ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းအဝေးအချိန်ကို ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် အစည်းအဝေးကို နောက်တစ်ရက်ရက်သို့ ရွှေ့ဆိုင်းနိုင် သည်။

(ဂ ) ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌသည် အစည်းအဝေး သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက် ရမည်။ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ မရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်များက မိမိတို့အထဲမှ ရွေးကောက်တင် မြှောက်သော ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်သည် အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက် ရမည်။

(ဃ) မဲဆန္ဒယူရာ၌ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိသည် ဆန္ဒမဲ မပေးရ။ ဆန္ဒမဲတူညီနေလျှင် ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိ သည် အနိုင်မဲပေးရမည်။

၁၀။ ကော်မတီကအစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ –

(က) ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူးကသော် လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက သော်လည်းကောင်းကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကိုလွှတ်တော်သို့တင်ပြရမည်၊

(ခ) ယင်းသို့တင်ပြရာတွင်ကော်မတီဝင်များသည်လည်း အစီရင်ခံစာကို သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ သို့ရာတွင်ခြွင်းချက် သို့မဟုတ် သဘောကွဲလွဲချက်များရှိပါက ထိုခြွင်းချက် သို့မဟုတ် သဘောကွဲလွဲချက်များကိုရေးသားဖော်ပြ၍ လက်မှတ်ရေးထိုး ပြီး အစီရင်ခံစာတွင်ပူးတွဲဖော်ပြနိုင်သည်၊

(ဂ) အစီရင်ခံစာကိုတင်ပြပြီးနောက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက သတ်မှတ်သည့်နေ့တစ်နေ့တွင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးက သော် လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက သော်လည်းကောင်း ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကိုဆွေးနွေးစဉ်းစားရန် အဆိုတင်သွင်းရ မည်၊

(ဃ) အစီရင်ခံစာကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကပြင်ဆင်ချက်များပြုလုပ်ခွင့်မရှိ၊

(င ) အစီရင်ခံစာကိုဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးသောအခါ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကိုလွှတ်တော်ကသဘောတူလက်ခံရန်အဆိုတင်သွင်းရမည်။

၁၁။ ကော်မတီဝင်များသည် –

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုမဆန့်ကျင် လျှင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်၊

(ခ ) ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်အတွက်ခိုင်လုံသော အကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြလျှက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
စီမံကိန်း၊စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဝင်များ၏ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများ

၁၂။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကော်မတီဝင်များသည်ကော်မတီလုပ်ငန်း အားလုံးကိုဆောင်ရွက် ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေ စဉ်၌လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရခရီးသွားလာရာ၌လည်းကောင်း ယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ချီးမြှင့် ငွေ နှင့်စရိတ်များဆိုင်ရာဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် လွှတ်တော်ကသတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်သည့် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များ သည် ကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပတက်ရောက်သည့်နေ့များအတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ ခံစားခွင့်ရှိသည့်အတိုင်း အစည်းအဝေးနေ့တွက်စရိတ် ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၁၃။ ကော်မတီဝင်များသည် –

(က) ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူ ခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊

(ခ) ကော်မတီအစည်းအဝေးတက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူးမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရ ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊

(ဂ ) ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။