ကချင်ပြည်နယ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ကချင်ပြည်နယ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ 2019-06-14T15:43:29+00:00