ကချင်ပြည်နယ်ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်။ ။ ၅

ပြဌာန်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ 10/01/2012

ဥပဒေ။ ရယူရန်