ကချင်ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်။ ။ ၇

ပြဌာန်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ 08/09/2017

ဥပဒေ။ ရယူရန်