ကချင်ပြည်နယ်သက်ကြီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်။ ။ ၅

ပြဌာန်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ 06/12/2017

ဥပဒေ။ ရယူရန်