ကချင်ပြည်နယ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်။ ။ ၄

ပြဌာန်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ 04/09/2018

ဥပဒေ။ ရယူရန်