ကချင်ပြည်နယ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်။ ။ ၆

ပြဌာန်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ 10/10/2018

ဥပဒေ။ ရယူရန်