ကချင်ပြည်နယ် မြေယာခွန်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်။ ။ ၅

ပြဌာန်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ 04/22/2018

ဥပဒေ။ ရယူရန်