ကချင်ပြည်နယ် ယစ်မျိုးခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်။ ။ ၈

ပြဌာန်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ 10/25/2018

ဥပဒေ။ ရယူရန်