ကချင်ပြည်နယ် ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်။ ။ ၁

ပြဌာန်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ 02/23/2018

ဥပဒေ။ ရယူရန်