၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်။ ။ ၄

ပြဌာန်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ 04/05/2017

ဥပဒေ။ ရယူရန်