၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်။ ။ ၈

ပြဌာန်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ 12/05/2017

ဥပဒေ။ ရယူရန်