၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်။ ။ ၃

ပြဌာန်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ 04/09/2018

ဥပဒေ။ ရယူရန်