၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်။ ။ ၂

ပြဌာန်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ 02/22/2018

ဥပဒေ။ ရယူရန်