၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်။ ။ ၇

ပြဌာန်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ 10/11/2018

ဥပဒေ။ ရယူရန်