ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၇)မှတ်တမ်း 2018-05-15T14:44:51+00:00

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၇)မှတ်တမ်း

ရယူရန်။ 2nd hluttaw a yae paw(1-2017) all