ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 2018-05-15T18:03:25+00:00

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ရယူရန်2nd hluttaw 2nd meeting all