ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 2018-05-15T18:04:19+00:00

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ရယူရန်။ 2nd hluttaw 3rd meeting all