ဌာနစု ၁၀ 2018-05-17T12:33:35+00:00

စာကြည့်တိုက်၊ မော်ကွန်းတိုက်နှင့် သုတေသနဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။     ဝန်ထမ်းအင်အား

        ဒုတိယဦးစီးမှူး                  (၁) ဦး

အကြီးတန်းစာရေး              (၁) ဦး

အငယ်တန်းစာရေး              (၂) ဦး

 

၂။     လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

        (က)    စာကြည့်တိုက်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ခ)     မော်ကွန်းတိုက်နှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဂ)     အကြီးအကဲများ၏ မိန့်ခွန်းများနှင့် မိန့်ခွန်းကောက်နှတ်ချက်များတင်ပြခြင်း၊ထိန်းသိမ်းခြင်း

(ဃ)    လွှတ်တော်သတင်းလွှာများနှင့် လက်ကမ်းစာစောင်များပြုစုဆောင်ရွက်ခြင်း

(င)     ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

(စ)     လွှတ်တော်သတင်းများ  Website တွင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊   နည်းပညာနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဆ)    လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရေးအတွက်ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေနှင့်စာအုပ်၊ စာနယ်ဇင်းများ စုဆောင်ထားရှိခြင်း

(ဇ)      လွှတ်တော်မှအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်း၊ ထုတ်ဝေခဲ့သော ဥပဒေများနှင့် မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း

(စျ)      သီးခြားတာဝန်ပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 

စာကြည့်တိုက်၊ မော်ကွန်းတိုက်နှင့် သုတေသနဌာနစု