ဌာနစု ၂ 2018-05-18T12:41:30+00:00

ဌာနစု(၂)၊ ရေးရာကော်မတီ၏ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအင်အားစာရင်း

  1. ဒုတိယဦးစီးမှူး                        ၁ ဦး
  2. အကြီးတန်းစာရေး                   ၁ ဦး
  3. အငယ်တန်းစာရေး                   ၂ ဦး

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

  • ရေးရာကော်မတီများဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊
  • ရေးရာကော်မတီများ လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  • ရေးရာကော်မတီများ၏ စာတမ်းများ၊ အစီရင်ခံစာများ၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကိစ္စရပ်များ၊
  • လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်း အစီရင်ခံစာများ၊
  • လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
  • ရေးရာကော်မတီများ ခရီးသွားလာခြင်း၊ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
  • အခြားပေးအပ်သည့် တာဝန်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဌာနစုအတွင်း ဖွဲ့စည်းထားရှိသော ကော်မတီများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် −

ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအ‌ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ

ဥပဒေလေ့လာစိစစ်ရေးနှင့်အကြံပေးအဖွဲ့

အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာကော်မတီ

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းဆိုင်ရာကော်မတီ

စီးပွားရေးနှင့် လူမူရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ