ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ 2018-05-16T15:16:54+00:00

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

ရယူရန်။ Commetti 2