ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာကော်မတီ 2018-05-16T15:37:26+00:00

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

ရယူရန်။ Commetti 5