ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းဆိုင်ရာကော်မတီ 2018-05-16T15:52:20+00:00

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

ရယူရန်။ Commetti 6