ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ 2018-05-16T15:53:00+00:00

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

ရယူရန်။ Commetti 7