ဌာနစု ၃ 2018-05-18T16:34:13+00:00

ဌာနစု (၃) ဥပဒေဌာနစု၏ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအင်အား

 1.  ဒုတိယဦးစီးမှူး                 ၁ ဦး
 2.  အကြီးတန်းစာရေး            ၁ ဦး
 3.  အငယ်တန်းစာရေး            ၃ ဦး

 

ဌာနစု (၃) ဥပဒေဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 • ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 • တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စရပ်များ၊
 • တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စရပ်များ၊
 • တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၏ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းနှင့် အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
 • ဥပဒေကြမ်းများ ရေးဆွဲပြုစုရေး၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကြားနာခြင်းကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်သည်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၈ ပါ ဥပဒေပြုကိစ္စရပ်များ၊
 • ဥပဒေအဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
 • အတည်ပြုပြီးသောဥပဒေများကို နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင် ထုတ်ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 • နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ အတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
 • နယ်နိမိတ်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
 • အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 • အခြားပေးအပ်သည့် တာဝန်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

ဌာနစု (၃) ဥပဒေဌာနစု၏ ဥပဒေများ