ကချင်ပြည်နယ်၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ 2018-05-16T18:12:15+00:00

ကချင်ပြည်နယ်၏ ၂၀၁၇−၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ