ကချင်ပြည်နယ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ 2018-05-16T18:34:35+00:00

ကချင်ပြည်နယ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ