ဌာနစု ၄ 2018-05-18T13:03:54+00:00

ဌာနစု (၄) အဆို၊ မေးခွန်းဌာနစု၏ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအင်အားစာရင်း

 1.  ဒုတိယဦးစီးမှူး                   ၁ ဦး
 2.  အကြီးတန်းစာရေး              ၁ ဦး
 3.  အငယ်တန်းစာရေး              ၂ ဦး

 

ဌာနစု (၄) အဆို၊ မေးခွန်းဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 •  မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  မေးခွန်းများခွင့်ပြုခြင်း၊ ဖြေကြားခြင်း၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  နိုင်ငံသားများအတွက် အကျိုးရှိစေမည့်မေးခွန်းပါ မေးမြန်းချက်များနှင့် ဖြေကြားချက်များကို နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  မေးခွန်း၏ အဖြေမှအများပြည်သူတို့အတွက် အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
 •  မေးခွန်း/အဆိုဆိုင်ရာကိစ္စများနျင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
 •  လွှတ်တော်သို့ အဆိုတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကန့်သတ်ချက်နှင့်စည်းကမ်းများဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  လွှတ်တော်တွင် ဝမ်းသာကြောင်း၊ ဝမ်းနည်းကြောင်းအဆိုများနှင့် စပ်လျဉ်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
 •  အရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
 •  ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ၊ အဆိုများလွှတ်တော်အစည်းအဝေးအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းနိုင်ရေးကိစ္စရပ်များ၊
 •  မေးခွန်း မေးမြန်းချက်များ၊ အဆိုများကို အစိုးရအဖွဲ့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့ ပေးပို့ခြင်းနှင့်ဖြေကြားချက်များကို သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း၊
 •  လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းသော အဆိုတစ်ရပ်အတည်ပြုပြီးနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ သဝဏ်လွှာပေးပို့ခြင်း၊
 •  စွပ်စွဲပြစ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ အဆိုကိစ္စရပ်များ၊
 •  အဆိုတင်သွင်းခြင်း/ရုပ်သိမ်းခြင်း/ပြင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  အခြားပေးအပ်သည့် တာဝန်များဆောင်ရွက်ခြင်း။