အဆို/မေးခွန်းပေါင်းချုပ် 2018-05-16T14:34:37+00:00

ပထမအကြိမ်  ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက်အထိ မေးမြန်းခဲ့သော အဆို/မေးခွန်းပေါင်းချုပ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

ရယူရန်။ Su 4