ဌာနစု ၆ 2018-05-18T15:33:58+00:00

ဌာနစု (၆) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အုပ်ချုပ်၊ ထောက်ပံ့ဌာနစု၏ ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း

 1.  ဒုတိယဦးစီးမှူး               ၁ ဦး
 2.  အကြီးတန်းစာရေး           ၂ ဦး
 3.  အငယ်တန်းစာရေး          ၂ ဦး

 

ဌာနစု (၆) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အုပ်ချုပ်၊ ထောက်ပံ့ဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 •  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ နုတ်ထွက်ခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်း၊ ကွယ်လွန်အနိစ္စဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၊
 •  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်းတာဝန်မှ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ အစားထိုးရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း၊
 •  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အရည်အသွေးမြင့်မားရေး သင်တန်းလေ့လာရေးခရီးများ စီစဉ်ခြင်း၊
 •  ထောက်ပံ့ရေးနှင့် ဝန်ထမ်းသက်သာကိစ္စရပ်များ၊
 •  အဆောက်အဦစာရင်း၊ လွှတ်တော်မြေနှင့် အဆောက်အဦမှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
 •  ပရိဘောဂ၊ ယာဉ်၊ စက်၊ ကိရိယာမှတ်တမ်းများပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း၊
 •  ရုံးအသုံးအဆောင်၊ စာရေးကိရိယာ၊ ပစ္စည်းများထိန်းသိမ်းခြင်းမှတ်တမ်းများထားရှိခြင်း၊ ငှားရမ်းထုတ်ပေးစာရင်းပြုစုခြင်း၊
 •  လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့၏ အဆောင်အယောင်များဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 •  လွှတ်တော်စက်ကိရိယာများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းထားရှိခြင်း၊
 •  ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊ စာရေးကိရိယာ၊ ရုံးသုံးအဆောင်များဖြည့်တင်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းထားရှိခြင်း၊
 •  လွှတ်တော်ရုံးအရအသုံးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  လွှတ်တော်ရုံးအတွက် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  ရန်ပုံငွေ၊ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ စနစ်တကျသုံးစွဲဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  စာရင်းစစ် စစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာများအပေါ် ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  သုံးလပတ်အလိုက် ရန်ပုံငွေလျာထားခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  ငွေထုတ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ရံပုံငွေလွှဲအပ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ
 •  သာမာန်အသုံးစရိတ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  အသုံးစရိတ်များ စနစ်တကျသုံးစွဲရေးဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ခရီးစရိတ်၊ နေ့တွက်စရိတ်များဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စရိတ်ချီးမြှင့်ငွေနေ့တွက်စရိတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ။