ဌာနစု ၇ 2018-05-18T17:09:47+00:00

ဌာနစု (၇) ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းဌာနစု၏ ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း

  1.  ဒုတိယဦးစီးမှူး                  ၁ ဦး
  2.  အငယ်တန်းစာရေး             ၁ ဦး

 

ဌာနစု (၇) ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

  •  လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိတာဝန် ထမ်းဆောင်ခြင်း၊
  •  လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  •  လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးစဉ်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း