ဌာနစု ၉ 2018-05-18T16:06:08+00:00

ဌာနစု (၉) တိုင်စာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာများဌာနစု၏ ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း

 1.  ဒုတိယဦးစီးမှူး                  ၁ ဦး
 2.  အကြီးတန်းစာရေး             ၁ ဦး
 3.  အငယ်တန်းစာရေး             ၂ ဦး

 

ဌာနစု (၉) တိုင်စာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာများဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 •  ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ပေးပို့လာသော ပြည်သူတို့၏ အသနားခံစာများအပေါ် စစ်ဆေးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 •  ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသော တိုင်ကြားစာများနှင့် အသနားခံစာများနှင့် ပတ်သက်၍ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 •  တိုင်စာ၊ ပစ်စာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  လွှတ်တော်သို့တင်ပြလာသည့် တင်ပြစာ၊ တိုင်ကြားစာနှင့်အသနားခံစာများ စိစစ်ရန်ကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ယင်းကော်မတီ၊       အဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းများ ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊
 •  တင်ပြစာ၊ တိုင်ကြားစာနှင့်အသနားခံစာများအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရအဖွဲ့၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 •  တင်ပြစာ၊ တိုင်ကြားစာနှင် အသနားခံစာများအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ တင်ပြခြင်း၊ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 •  ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တင်ပြစာများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 •  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်စည်းကမ်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပေါ် တိုင်ကြားသည့်ကိစ္စရပ်များအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  အင်တာနက်မှရရှိသော သတင်းများ ကူးယူခြင်း၊ တင်ပြခြင်း၊
 •  ပြည်နယ်အတွင်း ထူးခြားဖြစ်စဉ်၊ ထူးခြားသတင်းများ တင်ပြလာခြင်း ကိစ္စရပ်များအ​ပေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 •  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား အစည်းအဝေးကျင်းပစဉ်နှင့် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းမပြုသည့်ကာလများတွင် ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့များနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 •  ပြည်နယ်လုံ/ကော်အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြသည့် သတင်းအချက်အလက်များဆိုင်ရာ ကိစ္စ။