တိုင်စာ၊ ပစ်စာနှင့် အသနားခံစာများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေ 2018-05-15T17:43:48+00:00

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် တိုင်စာ၊ ပစ်စာနှင့်အသနားခံစာများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

ရယူရန်။ Section (9)